ต้นทุนค่าโดยสาร

ต้นทุนค่าโดยสารรถประจำทาง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ข้อมูลเดือน ณ วันที่14 พฤษภาคม 2559)
หน่วย : บาท
รายการต้นทุน
1. รถโดยสารธรรมดา
- รถครีมแดง (รวมรถเมล์ฟรี) อัตราค่าโดยสาร 6.50 บาท ตลอดสาย
ต้นทุน/คัน/วัน10,799.67
เที่ยว1,224.45
กม.49.12
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 912 ใบ/คัน/วัน11.85
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง 706 ใบ/คัน/วัน14.38
- รถขาว -เขียว (รุ่น 80 คัน) อัตราค่าโดยสาร 7.50 บาท ตลอดสาย
ต้นทุน/คัน/วัน10,591.15
เที่ยว1,008.68
กม.42.04
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 785 ใบ/คัน/วัน13.50
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง 777 ใบ/คัน/วัน16.71
2. รถโดยสารปรับอากาศ
- รถปรับอากาศธรรมดา อัตราค่าโดยสาร 10 -18 บาท ตามระยะทาง
ต้นทุน/คัน/วัน11,286.31
เที่ยว1,310.84
กม.39.11
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 483 ใบ/คัน/วัน23.37
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง 413 ใบ/คัน/วัน29.16
- รถปรับอากาศใช้ก๊าซ(รวมรถ PBC) อัตราค่าโดยสาร 11 - 23 บาท ตามระยะทาง
ต้นทุน/คัน/วัน12,471.95
เที่ยว1,430.27
กม.43.21
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 490 ใบ/คัน/วัน26.03
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง 401 ใบ/คัน/วัน37.79
- รถปรับอากาศ (ยูโร II) รุ่น 796 คัน อัตราค่าโดยสาร 11 - 23 บาท ตามระยะทาง
ต้นทุน/คัน/วัน12,623.82
เที่ยว1,461.09
กม.51.61
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 433 ใบ/คัน/วัน29.13
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง 302 ใบ/คัน/วัน41.39
- รถปรับอากาศ (ยูโร II) รุ่น 500 คัน อัตราค่าโดยสาร 11 - 23 บาท ตามระระทาง
ต้นทุน/คัน/วัน14,054.71
เที่ยว1,632.37
กม.51.89
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 446 ใบ/คัน/วัน31.48
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง 301 ใบ/คัน/วัน44.76
ราคาน้ำมัน ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2559
ข้อมูลจาก ส่วนงานแผน
หมายเหตุ