Waiting long time bus 195

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย195 รอนานเกินไป ควรมีการเพิ่มจำนวนรถหรือเพิ่มความถี่ในการเดินรถ เนื่องจากปัจจุบันคนที่รอสาย195 เป็นจำนวนมาก และทุกครั้งที่ขึ้นจะแน่นมาก เบียดกันเป็นปลากระป๋อง พิจารณาด่วนค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 195 ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ