A4

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
A4 ควรจะมาตรงเวลาทุกๆครึ่งชั่วโมงตามที่โฆษณาไว้ ไม่ใช่ต้องให้ผู้โดยสารมาตรงเวลาอย่างเดียว ดิฉันต้องต่อรถหลายต่อเพื่อให้มาทันตามเวลาที่กำหนด และต้องให้ดิฉันมานั่งรอเป็นยี่สิบนาที จนรถอีกคันจะมาถึงแล้วเพื่ออะไร แจ้งแล้วเพื่อทราบทุกครั้งแต่ไม่เห็นปรับปรุงแก้ไข รถทุกวันก็ติดอยู่แล้วดิฉันก็เข้าใจ แต่น่าจะปรับปรุงให้ดีกว่านี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการและการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ