A1 A2 ในสนามบินไฝ่ตรงเวลา ช่วง 7 โมง ครึ่ง - 8 โมง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ a1 a2 ไม่มาตามเวลา ทำให้ผู้โดยสารจนคิวยาวมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ