A1 A2 มาไม่ตามเวลา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงเช้า รถเอ 1 เอ 2 มาไม่ตามเวลา รอบ 7 โมง สี่สิบห้าก็ไม่มา คนรอจนล้น

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ