96,502 ไม่ชอบจอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
โบกแล้ว แต่คนขับรีบไปไหนค่ะ จอดหน่อยได้ไหม ป้ายตรงข้าม ทีเอ็มบีสำหนักงานใหญ่มันมีอะไรหรอค่ะไม่ชอบจอดกัน ช่วงประมาน18.20เป็นต้นไป

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ