73ก รถขาดช่วงนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ตั่งแต่เดือน มิถุนายน รถขาดช่วงนานมาก 1 ชม. ไม่มีปล่อยรถเลย GPS ที่ระบุตำแหน่งรถ 3 วันดี 4 วันไข้ ดีเลย์ 3-4 ชม. บางครั้งดีเลย์เป็น วัน ก็ไม่แก้ไข

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงจัดสรรค์จำนวนรถปล่อยให้หมุ่นเวียนอยู่ในเส้นทางไม่ให้ขาดระยะรอนานเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ