ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 59 ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายโรงเรียนสาธิต มรภ.พระนคร โบกรถแล้วรถวิ่งเลนซ้ายสุดแต่ว่าไม่จอดรับผู้โดยสาร ทั้งๆที่รถว่าง เหตุการ์ณเกิดขึ้นเวลา 18.00 น. วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลอบรมพนักงานโดยรวม เรื่องจิตสำนึกการให้บริการและการหยุดรับส่งตามเครื่องหมายหยุดรถที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการเดินทาง หากประสบเหตุการณ์เช่นนี้อีก ขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขข้างรถ ทะเบียนรถ เพื่อเป็นข้อมูลหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบองค์การต่อไป