ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 7 คลองขวาง - หัวลำโพง บางคัน ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสาร มักจะวิ่งถนนเลนที่สอง ไม่ยอมเข้าป้ายเพื่อรับผู้โดยสาร ทั้งที่ผู้โดยสารได้โบกเรียกแล้ว

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลเรียกพนักงานโดยรวมอบรม เรื่องจิตสำนึกการให้บริการเข้าป้ายจอดรับส่งตามเครื่องหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ใช้บริการไดรับความสะดวกรวดเร็วในการเดิทาง หากท่านประสบเหตุการณ์เช่นนี้อีก ขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขข้างรถ เลขทะเบียนรถ วันเวลา สถานที่เกิดเหตุ เพื่อเป็นข้อมูลหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบองค์การ ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ