ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ 59 ขาวแดง(รถฟรี) เวลาประมาณ 14.15น. ไม่ยอมจอดป้ายรับผู้โดยสาร ถือว่าเป็นรถบริการฟรี ก็จะรับไม่รับก็ได้หรอคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบ ข้อบังคับต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ