เสนอแนะการให้บริการรถเมลล์สาย A1-A4

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้รถเมลล์A1-A4 ที่วิ่งจากสนามบินดอนเมือง มีกระเป๋ารถเมลล์ที่สามารถสื่อสานภาษาอังกฤษได้ เนื่องจากรถเมลล์ในเส้นทางเหล่านี้มีผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติจำนวนมาก จากการเคยใช้บริการหลายๆครั้ง พบว่ากระเป๋ารถเมลล์สื่อสารภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ ทำให้ผู้มาใช้บริการที่เป็นชาวต่างหลายคนรู้สึกสับสนในเส้นทางก่อนถึงที่หมาย ดังนั้น จึงอยากฝากให้ขสมก.ช่วยจัดกระเป๋ารถเมลล์ที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับหนึ่ง เพื่อที่ว่าจะได้ช่วยแนะนำเส้นทางให้คนเหล่านั่นได้ และอย่างน้อยก็ช่วยเป็นหน้าตาให้กับประเทศไทย

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูล เห็นควรนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาในที่ประชุมด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ