เพิ่มสายรถโดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้เพิ่มสายรถโดยสารสาธารณะ จากวัดคู่สร้างไปออกเส้นถนนพระราม 2 ค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ