องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพลงนามสัญญาเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอุปกรณ์ (E - ticket)

ภาพประกอบ: 
40