องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส่ และตรวจสอบได้ เพื่อเน้นย้ำให้ผู้บริหารและพนักงาน ขสมก. ทุกคนยึดถือ เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่

ภาพประกอบ: 
03