ส่ย 142 ไม่จอดรับคน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ป้ายหัวกระบือฝั่งทางกลับไปสำโรง ช่วงมืดๆรถไม่จอดเข้าป้ายเลย ขับรถเร็วตีออกขวาตลอด

เรียน คุณผู้แจ้งบริการ (ข้อมูลไม่ครบ) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว องค์การตระหนักดีว่าพนักงานประจำรถมีหน้าที่ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งพนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จากข้อร้องเรียนดังกล่าวมี รายละเอียดไม่ครบถ้วนจึงไม่สามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตาม ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบรมกำชับพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด หากได้รับการร้องเรียนโดยมี หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อพนักงาน องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ