-

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 9 ไม่จอดรับผู้โดยสารนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผูเกี่ยวข้องให้ ผู้เกี่ยวข้องแก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเพื่อความสดวกและรวดเร็วของผู้โดยสาร จึงเรียนมาเพื่อทราบ