สาย 40 แอร์ดำมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ

เรียนท่่านผู้ใช้บริการ ขสมก. ได้รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป จึงเรืยนมาเพื่อทราบ