ร้องเรียนรถ ปอ. 48-18

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ขับรถไม่มีมารยาท และอันตราย

เรียนท่านผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัดขอรายละเอียด เวลา และสถานที่ เพิ่มเติมจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ