รถเมล์ ปอ. 516 แอร์ไม่เย็น (ต่อ)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องจากได้ส่งคำร้องเรียน เรื่องแอร์ไม่เย็นของรถเมล์ ปอ.516 แต่ไม่ได้ระบุเลขทะเบียนรถ ดังนั้น จึงขอแจ้งเลขที่หน้ารถ คือ 516 7-3046 12-2543

เรียน ผู้ใชับริการ ขสมก.รับทราบเรื่อง และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขสภาพรถ และอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ให้พร้อมสมบูรณ์ก่อนนำออกวิ่งบริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ