รถเมล์สาย59 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
นอกจากรถสายนี้จะมีน้อยแล้ว ยังไม่ค่อยจอดรับผู้โดยสาร ทำให้ผู้โดยสารที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางที่สาย 59 เท่านั้นที่ผ่านระหว่างที่พักและที่ทำงาน/โรงเรียน ลำบากอย่างมากในการเดินทาง รวมถึงเวลาในการปล่อยรถที่ไม่ชัดเจนทำให้ไม่สามารถกะเวลา หรือเผื่อเวลาในการเดินทางได้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถสาย 59 ทุกคน ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ