รถเมล์สาย 515 รีบขึ้นสะพานข้ามแยก ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมสาย515 มีพฤติกรรมขับรถไม่จอดรับผู้โดยสารบริเวณป้ายก่อนแยกบางพลัด และรีบขับสะพานข้ามแยกบางพลัด เนื่องจากเป็นรถสายระยะยาวส่งผลกระทบ ผู้โดยสารต้องใช้เวลารอรถคันใหม่นานมาก เคยประสานไปยังสายด่วนแจ้งเรื่องดังกล่าว จำนวน2 ครั้ง อยากให้มีการปรับปรุงบริการ ในส่วนกรณีอื่นถือว่าบริการดีแล้ว แต่กรณีขึ้นสะพานข้ามแยกยังเกิดขึ้นเป็นประจำ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานทีรับผิดชอบ โดยกำชับเจ้าหน้านายตรวจการและสายตรวจพิเศษที่ยืนจุดป้ายหยุดรถโดยสารบริเวณดังกล่าว เข้มงวดกวดขันพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ให้จอดรับส่งผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากได้รับการร้องเรียนโดยมีสายรถ หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถ องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป องค์การบทลงโทษกับพนักงานผู้กระทำผิดกฎระเบียบและข้อบังคับ โดยมีคณะกรรมสอบสอบและตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบทลงโทษ ลำดับแรก ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ภาคภัณฑ์ ตัดเงินเดือน ให้ออก ไล่ออก ตามลำดับ ทั้งนี้การพิจารณาลงโทษขึ้นอยู่ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ