รถมินิบัส สาย12

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถมินิบัส สาย12 พฤติกรรมขับรถช้า ลักษณะลากเกียร์ ช่วงต้นทางตลาดห้วยขวาง ถึง โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา ทำให้รถติดขับและอาจเกิดอุบัติเหตุ เมื่อรถอื่นที่ตามมาพยายามแซง เป็นแบบนี้มานานมาก และแทบทุกคัน

เรียนคุณ พีระ พีรพลานันท์ ขสมก. ได้รับทราบข้อร้องเรียนของท่านแล้ว เนื่องจากรถโดยสารสาย 12 มีผูประกอบการหลายบริษัท รบกวนขอรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น สาย/เบอร์รถ/ทะเบ่ียนรถ/ วันที่-เวลา/ หรือภาพถ่ายทีสามารถมองเห็นทะเบียนรถอย่างชัดเจน เพือที่จะได้เรียกตัวพนักงานที่กระทำผิดมาช่ี้แจงข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.