นายสมศักดิ์ ห่มม่วง กรรมการบริหารกิจการองค์การ รักษาการในตำแหน่ง ผอก.ขสมก. ได้รับมอบโล่เกียรติยศในฐานะศิษย์เก่าดีเด่นจาก ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพประกอบ: 
225