ต้นทุนในการเดินรถ

กราฟแสดง ต้นทุนในการเดินรถ

ตารางแสดง ต้นทุนในการเดินรถ

ชื่อข้อมูล จำนวน
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน 3,308,926,726.49
สวัสดิการพนักงาน 320,361,547.04
เงินบำเหน็จพนักงาน 344,475,230.10
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 99,409,892.51
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,524,491,904.94
ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 0.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถ PBC 143,910,087.75
ค่าตอบแทนจากการจำหน่ายตั๋วรถโดยสารและตั๋วคูปอง 5,908,516.09
ค่าแก๊ส 374,299,955.97
ค่าพิมพ์ตั๋วรถองค์การ ฯ และคูปอง 7,309,099.44
ค่าภาษีต่อทะเบียนรถ 7,290,393.51
ค่าประกันภัย 69,791,368.71
ค่าเสียหายอุบัติเหตุ 580,223.45
ค่าจัดระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 1,491,184.37
ค่าผ่านทางด่วน 91,737,250.00
ค่าเสื่อมราคา 101,598,033.34
ค่าดอกเบี้ยจ่ายหนี้เกินกำหนอ(น้ำมัน) 89,432,479.18
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 3,843,608.83