ต้นทุนในการเดินรถ

การฟแสดง ต้นทุนในการเดินรถ

ตารางแสดง ต้นทุนในการเดินรถ

ชื่อข้อมูล จำนวน
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน 3,230,331,746.76
สวัสดิการพนักงาน 311,333,846.79
เงินบำเหน็จพนักงาน 323,724,154.60
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 95,140,525.11
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,792,353,603.25
ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 8,763,842.72
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถ PBC 125,197,752.84
ค่าตอบแทนจากการจำหน่ายตั๋วรถโดยสารและตั๋วคูปอง 5,577,874.64
ค่าแก๊ส 347,673,041.41
ค่าพิมพ์ตั๋วรถองค์การ ฯ และคูปอง 6,887,154.41
ค่าภาษีต่อทะเบียนรถ 7,484,264.60
ค่าประกันภัย 64,583,507.03
ค่าเสียหายอุบัติเหตุ 557,005.00
ค่าจัดระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 1,482,773.07
ค่าผ่านทางด่วน 85,827,084.00
ค่าเสื่อมราคา 99,174,292.08
ค่าดอกเบี้ยจ่ายหนี้เกินกำหนอ(น้ำมัน) 88,152,280.16
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 1,726,273.12