ช่วยเพิ่มจำนวนรถเมล์สาย 66

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากในช่วงเช้าเวลาประมาณ 06.00-07.30 น. รถเมล์สาย 66 เที่ยวกลับสายใต้ใหม่(ตลิ่งชัน) - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ มีจำนวนรถน้อย ใช้ระยะเวลาในการรอรถค่อนข้างนานประมาณ 20-30 นาที/คัน ทำให้มีผู้ใช้บริการมารอรถในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ผู้โดยสารต้องยืนเบียดแออัด รบกวนพิจารณาเพิ่มจำนวนรถเมล์สาย 66 ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย

เรียน ผู้ใช้บิรการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงจัดสรรการปล่อยรถไม่ให้ขาดระยะรอนานพร้อมเสนอผผู้มีอำนาจพิจารณาเพิ่มจำนวนรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับควาสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ