ชื่นชมบริการดี

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ชื่นชมพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย206ค่ะ หมายเลขรถ2-80182 วันที่28/02/61 เวลาประมาณ21.15น. ขับรถดี พูดจาสุภาพ กล่าวขอบคุณ/สวัสดี และบอกสถานที่ป้ายตลอดค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประทางสาย 206 ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงานทั้งสอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ