ขอให้เพิ่มรถสาย 520 จากตลาดไทมามีนบุรี

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 520 ทำไมน้อยจัง ขอเพิ่มเพื่อเป็นทางเลือกให้คนพักอยู่แถวตลาดไทมาทำงานแถวรพ.นพรัตน์ จะได้ไม่ต้องต่อรถหลายๆต่อ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ