ขสมก.บริจาครถโดยสารปลดระวาง 110 คัน ให้สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 25 แห่ง เป็นโครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

ภาพประกอบ: 
9541