การยกเลิกการเดินรถสาย 95 เส้นทางอู่บางเขน-ถนนเลียบด่วนรามอินทรา- อาจณรงค์ บางกะปิ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ตามที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีประกาศ ในการยกเลิกการเดินรถสาย 95 เส้นทางอู่บางเขน-ถนนเลียบด่วนรามอินทรา- อาจณรงค์ บางกะปิ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 นั้น สาเหตุจากมีผู้ร้องเรียนกรมขนส่งทางบก ว่าด้วยพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 31(6)เส้นทางที่ใช้ในการประกอบการขนส่ง ว่าทาง ขสมก.ไม่ดำเนินการขอเส้นทางให้ถูกต้อง เนื่องด้วยเป็นผู้ใช้บริการเส้นทางดังกล่าวมาโดยตลอด และในเส้นทางดังกล่าวไม่มีรถโดยสารประจำทางของ ขมสก. วิ่งบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นหลักให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง จึงขอความอนุเคราะห์ทาง ขสมก. พิจารณาเพิ่มเส้นทางดังกล่าวเพื่อให้ครอบคุมกับการใช้บริการของประชาชน จึงเรียนมาโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์กับประชาชนผู้ใช้บริการ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ