คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

รูปนายณัฐชาติ  จารุจินดา
นายณัฐชาติ จารุจินดา
ประธานกรรมการ
รูปพลโท วราห์  บุญญะสิทธิ์
พลโท วราห์ บุญญะสิทธิ์
กรรมการ
รูปนางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
กรรมการ
รูปนายสมศักดิ์  ห่มม่วง
นายสมศักดิ์ ห่มม่วง
กรรมการ
รูปรองศาสตราจารย์ คณิต  วัฒนวิเชียร
รองศาสตราจารย์คณิต วัฒนวิเชียร
กรรมการ
รูปรองศาสตราจารย์ ธำรงรัตน์  มุ่งเจริญ
รองศาสตราจารย์ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ
กรรมการ
รูปพลตำรวจตรี ประสิทธิ์  เฉลิมวุฒิศักดิ์
พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์
กรรมการ
รูปนายชัยชนะ  มิตรพันธ์
นายชัยชนะ มิตรพันธ์
กรรมการ
รูปนายสมศักดิ์  ประถมศรีเมฆ
นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
กรรมการ
ภาพนายประยูร  ช่วยแก้ว
นายประยูร ช่วยแก้ว
ทำหน้าที่เลขานุการ