คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

รูปพลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์
พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์
ประธานกรรมการ
รูปนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
รองประธานกรรมการ ๑
รูปพลโท วราห์ บุญญะสิทธิ์
พลโท วราห์ บุญญะสิทธิ์
รองประธานกรรมการ ๒
รูปนายวันชาติ สันติกุญชร
นายวันชาติ สันติกุญชร
กรรมการ
รูปนายสนิท พรหมวงษ์
นายสนิท พรหมวงษ์
กรรมการ
รูปนายสมศักดิ์ ห่มม่วง
นายสมศักดิ์ ห่มม่วง
กรรมการ
รูปรองศาสตราจารย์ คณิต วัฒนวิเชียร
รศ.ดร.คณิต วัฒนวิเชียร
กรรมการ
รูปรองศาสตราจารย์ ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ
รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ
กรรมการ
รูปรองศาสตราจารย์ พัชรา พัชราวนิช
รศ.พัชรา พัชราวนิช
กรรมการ
รูปพลเอก ณรงค์ฤทธิ์ อิศรัตน์
พลเอก ณรงค์ฤทธิ์ อิศรัตน์
กรรมการ
รูปนายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล
นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล
กรรมการและเลขานุการ