ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 21/03/2561 7613PA0018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องอัดสำเนาโรเนียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องอัดสำเนาโรเนียว เขตการเดินรถที่ 7
2 20/03/2561 7613PA0016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ เขตการเดินรถที่ 7
3 20/03/2561 H612PR0001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสามัญ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาสามัญ จำนวน 19 รายการ
4 20/03/2561 7613PA0017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ เขตการเดินรถที่ 7
5 20/03/2561 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานใหญ่
6 20/03/2561 7613PA0015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องโทรสาร เขตการเดินรถที่ 7
7 20/03/2561 7613PA0014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องโทรสาร เขตการเดินรถที่ 7
8 20/03/2561 H612PR0012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นสไลด์ใสตรวจกรุ๊ปเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นสไลด์ใสตรวจกรุ๊ปเลือด
9 19/03/2561 H613PA0015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ(A4 ขนาด 70 แกรม) (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาา (A4 ขนาด 70 แกรม)
10 16/03/2561 H613PR0015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ
11 16/03/2561 H613PA0014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพิมพ์แบบพิมพ์
12 15/03/2561 H613PR0009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดับเพลิง (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดับเพลิง
13 14/03/2561 H613PA0012 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ
14 13/03/2561 H612PR0008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาสามัญ จำนวน 11 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) เฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาสามัญ
15 13/03/2561 H613PA0011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถทะเบียน 5ห-5105 จำนวน 5 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถทะเบียน 5ห-5105 จำนวน 5 รายการ