ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
21 13/02/2561 ซื้อโทรศัพท์ตูืสาขา 15 คู่สายนอก 250 คุ่สาย และเครื่องแบบ IP Phone 50 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,402,600.00 PDF icon ราคากลางโทรศัพท์ตุ้สาขาและเครื่องแบบ IP Phone พร้อมติดตั้ง
22 05/02/2561 ราคากลาง ว่าจ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 363,000.00 PDF icon ราคากลาง
23 02/02/2561 ราคากลาง จัดซื้อ Software Antivirus จำนวน 600 License พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 497,550.00 PDF icon ราคากลาง
24 31/01/2561 ราคากลาง ขายทอดตลาดซื้อรถโดยสารธรรมดาปลดระวางยี่ห้อแดวู 2 คัน เขตการเดินรถที่ 5 ขายทอดตลาด 89,880.00 PDF icon ราคากลางซื้อรถโดยสารธรรมดาปลดระวาง
25 30/01/2561 ประกาศราคากลาง ว่าจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์รถโดยสาร NGV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 490,000.00 PDF icon ราคากลาง ว่าจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์
26 30/01/2561 ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง 167,776.00 PDF icon ราคากลาง ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
27 11/01/2561 ราคากลาง ว่าจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชั้น 3 และชั้น 4 อาคารเขตการเดินรถที่ ๕ (อู่แสมดำ) วิธีเฉพาะเจาะจง 206,096.00 PDF icon ราคากลาง
28 05/01/2561 ว่าจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทาง วิธีเฉพาะเจาะจง 9,442,750.00 PDF icon ราคากลางตั๋วม้วนรถโดยสาประจำทาง
29 05/01/2561 ประกาศราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 218 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง 2,492,200.00 PDF icon ราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 218 เครื่อง
30 22/12/2560 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 104,272.00 PDF icon taaraangwngenginhmuekekhruuengphimphkhmphiwetr.pdf, PDF icon khunlaksnahmuekekhruuengphimph.pdf
31 20/12/2560 ประกาศ ราคากลางขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2559 สำนักงานใหญ่ ขายทอดตลาด 20,690.00 PDF icon ราคากลาง
32 19/12/2560 ราคากลาง เช่าระบบ Leased Line Internat โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 239,787.00 PDF icon kamhndraakhaaklaang_leased_line.pdf
33 18/12/2560 ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS วิธีเฉพาะเจาะจง 268,035.00 PDF icon ราคากลาง
34 18/12/2560 ราคากลาง ว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 8 รายการ สำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 404,620.00 PDF icon ราคากลาง
35 12/12/2560 ราคากลาง เช่าพื้นที่เพิ่มเพื่อปักเสาพาดสายไฟฟ้าและวางท่อน้ำประปา อู่กำแพงเพชร 2 เขตการเดินรถที่ 8 วิธีเฉพาะเจาะจง 1,870,860.00 PDF icon ราคากลาง
36 07/12/2560 จ้างรักษาความปลอดภัยอู่บางพลี เขตการเดินรถที่ 3 วิธีเฉพาะเจาะจง 310,500.00 PDF icon ราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย เขต 3
37 06/12/2560 ราคากลาง ว่าจ้างพิมพ์วารสารล้อหมุน จำนวน 8,000 เล่ม วิธีเฉพาะเจาะจง 359,520.00 PDF icon ราคากลาง ว่าจ้างพิมพ์วารสารล้อหมุน
38 20/11/2560 ประกาศ ราคากลางการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้ชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 489 คัน วิธีคัดเลือก 4,020,160,000.00 PDF icon ราคากลางซื้อรถโดยสารพร้อมซ่อม
39 01/11/2560 ราคากลาง ซื้อเครื่องโรเนียวเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (ขดร.8) วิธีเฉพาะเจาะจง 130,000.00 PDF icon ราคากลาง.
40 27/10/2560 ราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการว่าจ้างผู้ประเมินอิสระ(รถเมล์ฟรี) เดือน ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง 200,000.00 PDF icon ราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษา 1 เดือน

Pages