ลงทะเบียนบัตรโดยสาร ขสมก.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ITA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ข่าว/กิจกรรมที่น่าสนใจ

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 26 กรกฏาคม 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 20 ราย

ประจำวันที่ 26 กรกฏาคม 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 20 ราย_1

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 26 กรกฏาคม 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 20 ราย 1. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 63 เขตการเดินรถที่ 7 2. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 101 เขตการเดินรถที่ 5 3. พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 3

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 25 กรกฏาคม 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 7 ราย

ประจำวันที่ 25 กรกฏาคม 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 7 ราย_1

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 25 กรกฏาคม 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 7 ราย 1. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 510 เขตการเดินรถที่ 1 2. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 49 เขตการเดินรถที่ 8 3. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 49

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 24กรกฏาคม 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 19 ราย

ประจำวันที่ 24กรกฏาคม 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 19 ราย_1

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 24กรกฏาคม 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 19 ราย 1. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 4 เขตการเดินรถที่ 4             2.

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 23กรกฏาคม 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 14 ราย

ประจำวันที่ 23กรกฏาคม 2564_1

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 23กรกฏาคม 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 14 ราย 1. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 129 เขตการเดินรถที่ 1 2. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 60 (ปัจจุบันองค์การให้พนักงานดังกล่าว

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 7 ราย

ประจำวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 7 ราย_1

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 7 ราย 1. นายท่าปล่อยรถโดยสาร สาย 63, 114 อู่ท่าอิฐ เขตการเดินรถที่ 7 2. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 50 เขตการเดินรถที่ 7 (ปัจจุบันองค์การให้พนักงานดังกล่าว


สิทธิสวัสดิการที่ผู้สูงอายุพึงได้รับ

พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19

รณรงค์ลดอุบัติเหตุ

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ขสมก.

ข้อปฏิบัติป้องกันการกระทำที่อาจเกิดการแพร่ระบาด COVID-19

มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
แบบสอบถามข้อมูลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
280 งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ
วารสารวิชาการ Unisearch Journal
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ภาพสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย
การท่องเที่ยวและกีฬา
ภาพสัญลักษณ์ GovChannel
ภาพสัญลักษณ์จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ภาพสัญลักษณ์ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน
ภาพสัญลักษณ์ กระทรวงคมนาคม
ภาพสัญลักษณ์ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ สถาบันการบินพลเรือน
ภาพสัญลักษณ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ภาพสัญลักษณ์กรมเจ้าท่า
ภาพสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบก
GovChannel
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2564
E-Learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ