วิ่งขวาไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย2 รถเบอร์ 3 วิ่งขวา ไม่เข้าป้ายรับ ผดส. ป้ายหน้าอารารต้นสน ชิดลม