ขอให้เพิ่มจำนวนรถเมล์สาย 510

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอให้เพิ่มจำนวนรถเมล์สาย 510 มาเพื่อให้บริการประชาชนมากกว่านี้คะ เนื่องจากเป็นรถเมล์ที่วิ่งระยะทางไกล ลูกค้า/ ประชาชน ที่ใช้บริการรถเมล์สาย 510 ใช้เวลาในการรอคอยรถเมล์ต่อคันเป็นเวลานาน และปัญหาที่ตามมาคือ ที่นั่งไม่เพียงพอกับจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ ทำให้ต้องยืนเบียดกันบนรถอย่างแออัด