เสนอข้อคิดเห็นเรื่องการปรับหมายเลขสายเดินรถแบบใหม่ 8 สาย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
1. ไม่ควรนำตัวอักษรภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ เช่น Y59 เป็นต้น 2. ผู้ที่ใช้รถ มีความรู้ทุกระดับ ตั้งแต่อ่านหนังสือไม่ออก ไปจนถึงมีความรู้ภาษาอังกฤษบ้าง ซึ่งการใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษนี้ ทำให้ไม่สะดวกในการอ่าน หรือการอธิบายสายรถ ให้เข้าใจสำหรับผู้ที่ไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษ ควรใช้ตัวเลขบนพื้นสีอย่างเดียว 3. สีที่ใช้ชั่วคราวนี้ ไม่ควรทดลองโดยการทาสีเฉพาะหน้ารถ สิ้นเปลือง ควรใช้เป็นแถบสีพื้นของเลขป้าย, สีพื้นของข้อความระบุเส้นทางการเดินรถ 4. การปรับปรุงสายรถในคร้้งนี้ จะดีขึ้นได้แน่นอน ถ้าทุกคนเคารพกฏจราจร. มีระเบียบวินัยในการใช้รถ ใช้ถนนร่วมกัน อยากเห็นระบบขนส่ง และสภาพรถที่ดีกว่านี้