รถเมล์ A1 A2 A3 A4

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถ A1 A2 A3 A4 บริการดีค่าโดยสารถูกมาก ทั้ง พกส.และพขร.ผมขอเสนอแนะให้เก็บค่าสัมภาระของ ผดส.ด้วยเหมือนสายการบินจะได้เพิ่มรายได้ให้ขสมก.อีกทางหนึ่งครับ