542 รอรถนานมาก วงเวียนใหญ่

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
542 รอรถนานมาก วงเวียนใหญ่ ควรเพิ่มรอบ หากผู้ใช้บริการน้อย ควรปรับขนาดรถเล็กลงแต่เพิ่มจำนวน ความไม่สะดวกในการเดิน มันทำให้ อยากมีรถส่วนตัวมากขึ้น