115 ไม่จอดทุกป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่รับ ผดส. ไม่จอดทุกป้าย ตีขวาเลยป้าย