ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 05/01/2018 ประกาศราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 218 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง 2,492,200.00 ราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 218 เครื่อง
2 05/01/2018 ว่าจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทาง วิธีเฉพาะเจาะจง 9,442,750.00 ราคากลางตั๋วม้วนรถโดยสาประจำทาง
3 22/12/2017 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 104,272.00 taaraangwngenginhmuekekhruuengphimphkhmphiwetr.pdf, khunlaksnahmuekekhruuengphimph.pdf
4 20/12/2017 ประกาศ ราคากลางขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2559 สำนักงานใหญ่ ขายทอดตลาด 20,690.00 ราคากลาง
5 19/12/2017 ราคากลาง เช่าระบบ Leased Line Internat โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 239,787.00 kamhndraakhaaklaang_leased_line.pdf
6 18/12/2017 ราคากลาง ว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 8 รายการ สำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 404,620.00 ราคากลาง
7 18/12/2017 ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS วิธีเฉพาะเจาะจง 268,035.00 ราคากลาง
8 12/12/2017 ราคากลาง เช่าพื้นที่เพิ่มเพื่อปักเสาพาดสายไฟฟ้าและวางท่อน้ำประปา อู่กำแพงเพชร 2 เขตการเดินรถที่ 8 วิธีเฉพาะเจาะจง 1,870,860.00 ราคากลาง
9 07/12/2017 จ้างรักษาความปลอดภัยอู่บางพลี เขตการเดินรถที่ 3 วิธีเฉพาะเจาะจง 310,500.00 ราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย เขต 3
10 06/12/2017 ราคากลาง ว่าจ้างพิมพ์วารสารล้อหมุน จำนวน 8,000 เล่ม วิธีเฉพาะเจาะจง 359,520.00 ราคากลาง ว่าจ้างพิมพ์วารสารล้อหมุน
11 01/11/2017 ราคากลาง ซื้อเครื่องโรเนียวเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (ขดร.8) วิธีเฉพาะเจาะจง 130,000.00 ราคากลาง.
12 27/10/2017 ราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการว่าจ้างผู้ประเมินอิสระ(รถเมล์ฟรี) เดือน ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง 200,000.00 ราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษา 1 เดือน
13 27/10/2017 ราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเปรียบความคุ้มค่าจากการเดินรถดดยสารประเภทต่าง ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 ราคากลาง
14 25/10/2017 ราคากลางว่าจ้างจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถโดยสารประจำทาง งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วิธีเฉพาะเจาะจง 423,421.00 ตารางราคากลาง, รายละเอียดคุณลักษณะสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถโดยสาร, ตัวอย่างป้ายสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถโดยสาร
15 25/10/2017 ราคากลางว่าจ้างพนักงานทำความสะอาด อู่ท่าอิฐ วิธีเฉพาะเจาะจง 428,400.00 ราคากลางจ้างทำความสะอาด เขตการเดินรถที่ 7 อู่ท่าอิฐ
16 19/10/2017 ประกาศราคากลาง เช่าที่ดินบริเวณถนนทางเข้า-ออก ตรงข้ามตึกฝ่ายการช่าง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย วิธีเฉพาะเจาะจง 2,116,940.00 ราคากลาง
17 16/10/2017 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อ Line Printer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,487,300.00 ราคากลาง
18 05/10/2017 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1,2,3 เขตการเดินรถที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,748,090.00 ราคากลาง
19 07/09/2017 ราคากลาง จัดซื้อเครื่องขยายเสียงและไมดครโฟนสำหรับห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 407,500.00 ราคากลางเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน